Centrum

Wie kan bij ons terecht?

Vector is een praktijk voor psychotherapie en psychiatrie. Onze praktijk richt zich in de eerste plaats op kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en daarnaast is er een aanbod voor volwassenen. De praktijk is rolstoeltoegankelijk.

Bij het jeugdteam kunnen kinderen en jongeren terecht met moeilijkheden op vlak van bvb. emoties, sociale omgang, gedrag, ontwikkeling en ook ouders die hierover bezorgdheden hebben. Gezien we steeds de omgeving van het kind in het hulpverleningstraject betrekken, beperken we ons tot de nabije regio rond Mol.

Hoe werken wij?

In ons centrum werken we multidisciplinair. Dit wil zeggen dat we met verschillende hulpverleners in team samenwerken. Op deze manier proberen we op elke gestelde hulpvraag een gepast antwoord te bieden. Ook als er op verschillende sporen wordt gewerkt, is er één therapeut verantwoordelijk in het zorgtraject. We zoeken samen met de ouders en de omgeving naar het best passende zorgtraject voor het kind. Ieder kind is uniek, waardoor elk kind een andere aanpak nodig heeft.

Praktisch?

Wanneer ouders een vraag of bezorgdheid hebben over de ontwikkeling van hun kind of jongere kunnen ze, eventueel in samenspraak met de verwijzer een aanvraag tot eerste afspraak invullen. (Jong)volwassenen kunnen ook dit formulier invullen of zich rechtstreeks tot de therapeut richten.

We starten steeds met een kennismakingsgesprek bij de therapeut (en/of psychiater). Tijdens dit gesprek luisteren we naar uw hulpvraag.

Bij bezorgdheden over de ontwikkeling en het functioneren van een kind is diagnostiek vaak belangrijk. Een grondig onderzoek omtrent het functioneren van uw kind is het vertrekpunt voor verdere zorg. Voor sommige onderzoeken (motoriek, leerproblemen, taalontwikkeling,…) werken we samen met andere diensten. Samen met de context trachten we nadien zo snel als mogelijk tot een plan van aanpak te komen. We werken een zorgtraject uit waarbij verschillende aspecten aan bod kunnen komen zoals therapie, schooloverleg, ouderbegeleiding, …

Voor ons staat de ontwikkeling van het kind of de jongere steeds centraal waardoor we ook op langere termijn voor u beschikbaar willen blijven. De therapeut blijft tijdens dit proces het aanspreekpunt. Bij nieuwe bezorgdheden kan u hem/haar steeds contacteren. Indien nodig wordt de intensiteit van het zorgtraject verhoogd en/of hertekend.

Vector is ook stichtend lid van de VZW Vectamus ("laten wij samen dragen") een organisatie die zich richt op zorgverlening aan minder bedeelden in samenwerking met andere organisaties in de regio.